طراحی و ساخت اقامتگاه بوم گردی

طراحی و ساخت اقامتگاه بوم گردی

طراحی و ساخت اقامتگاه بوم گردی

طراحی و ساخت اقامتگاه بوم گردی در هر منطقه باید براساس فرهنگ و آداب و رسوم آن محل انجام شود. در نتیجه اولویت ساخت اقامتگاه بوم گردی جهت حفظ بافت و فرهنگ حاکم است. با استفاده از توانایی های بومی یک منطقه می توان به رونق هر چه بیشتر گردشگری کمک کرد. دقیقا همان کاری که صنعت گردشگری به آن نیاز دارد.